top of page

Algemene voorwaarden DeLimit

Artikel 1 Definities
Artikel 2 Overeenkomst, offerte en bevestiging
Artikel 3 Opdracht annulering en No-shows
Artikel 4 De uitvoering van de overeenkomst
Artikel 5 Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten
Artikel 6 Gebruik en licentie
Artikel 7 Betaling
Artikel 8 Opzegging en ontbinding overeenkomst
Artikel 9 Vrijwaringen
Artikel 10 Aansprakelijkheid
Artikel 11 Overige bepalingen

1.1 Opdrachtgever
Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft
verstrekt.


1.2 Opdracht
Onder opdracht wordt verstaan het verzoek van de opdrachtgever aan DeLimit om tegen
betaling werkzaamheden te verrichten.


1.3 Werkzaamheden
Onder werkzaamheden wordt verstaan al het geen DeLimit ten behoeve van de
opdrachtgever, binnen het kader van de door deze met het oog op diens belangen
verstrekte opdrachten, maakt en/of onderneemt c.q. doet maken en/of ondernemen.


1.4 Offerte
Onder offerte wordt verstaan de in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden en de begroting van de aan die werkzaamheden verbonden kosten.

1.5 Concept
Onder concept wordt verstaan: een product-/dienstbeschrijving en/of een visualisatie (een
schets, script, tekening, model, prototype of ontwerp) waarin inhoud, vorm en/of
functionaliteiten dusdanig zijn vastgelegd dat een beeld wordt gegeven van het potentiële
eindproduct en/of de dienst én van de positionering hiervan in de markt.

Artikel 2 Overeenkomst, offerte en bevestiging
2.1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de
nakoming van alle tussen de opdrachtgever en DeLimit gesloten overeenkomsten. De
algemene voorwaarden van DeLimit gelden te allen tijden als geldende voorwaarden tenzij
anders schriftelijk is overeengekomen. DeLimit levert uitdrukkelijk geen diensten waarbij
niet de eigen algemene voorwaarden gelden tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Bij
samentreffen van door de opdrachtgever gehanteerde uniforme inkoopvoorwaarden en de onderhavige voorwaarden zullen deze laatste prevaleren. Door de opdrachtgever
gehanteerde c.q. van toepassing verklaarde voorwaarden, die in strijd zijn met deze
voorwaarden, kunnen niet worden erkend, tenzij zij door DeLimit schriftelijk voor akkoord
zijn verklaard.

2.2 Offertes en opdrachten
Offertes zijn geheel vrijblijvend. Prijsopgaven kunnen geen wijzigingen ondergaan zolang de
geldigheid strekt en overeenkomt met de reeds gestelde wensen en eisen. Bij meerwerk
wordt altijd eerst een opdracht en prijsherziening overeengekomen alvorens aanvang van de
meer-werkzaamheden. De aangeboden/gepresenteerde offerte voorstellen zijn steeds
vrijblijvend en kunnen in eerste instantie slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. Een
aangeboden offerte wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien de wederpartij de
offerte niet binnen aangegeven termijn accepteert dan wel duidelijke interesse voor het
aangebodene heeft getoond.

2.3 Prijzen
Standaard zijn alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in een
offerte of opdracht overeenkomst.

2.4 Schriftelijke bevestiging
Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de
opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat DeLimit een aanvang met
het uitvoeren van de opdracht maakt, zoals het maken van opnames, dan zal de inhoud van
de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden
DeLimit pas nadat deze schriftelijk door DeLimit zijn bevestigd.

2.5 Meerdere partijen
Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan meerdere partijen wenst te
verstrekken, dient hij DeLimit hiervan, onder vermelding van de namen van de andere
partijen, op de hoogte te stellen.

Artikel 3. Annulering, verplaatsing en No show
3.1 Opzegging door de DeLimit
DeLimit heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden.
Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard
zijn dat verdere gebondenheid van aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden
gevergd.


3.2 Verplaatsingsrecht
Afgenomen DeLimit diensten en producten zijn tot 48 uur vóór video opname kosteloos te
verplaatsen naar een andere locatie en/of tijdstip tot 6 maanden naar opdracht bevestiging.
Na 48 uur geldt er geen verplaatsingsrecht meer en is de overeengekomen opdracht
bindend.


3.3 No show policy
Voor DeLimit studio opnames geldt een No show policy: Indien opdrachtgever niet conform video afspraak aanwezig is op de door hem/haar gekozen studio locatie en/of tijdstip, dan

geldt een no show fee van 100% van het factuurbedrag.

Artikel 4 De uitvoering van de overeenkomst
4.1 Uitvoeren opdracht
DeLimit zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de
belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor
de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodza
kelijk zal DeLimit de opdrachtgever
op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.


4.2 Inspannings- en resultaatverplichting
DeLimit is verplicht om de haar opgedragen werkzaamheden als een goed en zorgvuldig
Opdrachtnemer uit te (doen) voeren. Alle diensten van DeLimit worden uitgevoerd op basis
van een inspanningsverbintenis tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst DeLimit
uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met
voldoende bepaaldheid is omschreven. De werkzaamheden bestaan primair uit het
produceren van audiovisueel materiaal, zoals verder gespecificeerd in de offerte en/of
opdrachtovereenkomst.
Als resultaatverplichting heeft DeLimit de plicht om binnen één week doch uiterlijk binnen
maximaal 2 weken, na de laatste video opnames een eerste video bestand te leveren
middels een niet-fysieke drager tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever dient hierin
zelf zorg te dragen over een juiste controle en check van ontvangst en zo nodig hierop
navraag te doen.


4.3 Proces van oplevering
Als resultaat levert DeLimit middels een niet-fysieke drager een video bestand op, doorgaans
gebeurt dit middels een WeTransfer tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever is
gerechtigd om indien gewenst 1 correctie rondes toe te laten passen tenzij anders
overeengekomen. Correctie rondes bestaan uit het binnen één week digitaal en gebundeld
aanleveren van feedback op de eerste video versie. In de week volgend op de week van
feedback aanleveren dient DeLimit een 2de video versie bestand middels een niet-fysieke
drager aan te leveren.
Na akkoord van opdrachtgever stuurt DeLimit het videobestand middels een fysieke drager
naar opdrachtgever tenzij anders in de offerte overeengekomen.

4.4 Verstrekken van gegevens
De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is
om een tijdig en juist advies en/of levering door DeLimit mogelijk te maken, zulks in het
bijzonder door het tijdig ter beschikking stellen van alle relevante, volledige, deugdelijke,
duidelijke, gevraagde en ongevraagde informatie, gegevens of materialen aan DeLimit. Bij
niet nakomen van de hiervoor genoemde verplichtingen door de opdrachtgever is DeLimit
gerechtigd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten c.q. te staken,
onverminderd de verplichtingen van opdrachtgever.


4.5 Aanvraag offertes toeleveranciers
Indien DeLimit op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden

opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Zo nodig kan
DeLimit namens de opdrachtgever offertes van de in te schakelen derden aanvragen. Voor
zover aan het verstrekken van deze offertes kosten verbonden zijn, komen deze kosten voor
rekening van de opdrachtgever.


4.6 Openbaarmaking en verveelvoudiging
Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking op welke wijze en in welke
vorm dan ook wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de
laatste geschreven- en of visuele concepten, scripts, modellen, prototypes of het ontwerp te
controleren en goed te keuren. Op verzoek van DeLimit dient de opdrachtgever zijn
goedkeuring schriftelijk te bevestigen.

4.7 Termijn van levering
Een door DeLimit opgegeven termijn voor het volbrengen van een opdracht heeft een
indicatieve strekking. DeLimit is, ook bij een uitdrukkelijk opgegeven termijn voor het
volbrengen van een opdracht, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever haar bij aangetekend
schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde
redelijke termijn uitblijft.


4.8 Tests, vergunningen en wettelijke bepalingen
Het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of de
instructies van de opdrachtgever voldoen aan de wettelijke normen behoren, anders dan ten
behoeve van drone video opnames, niet tot de opdracht van DeLimit. Opdrachtgever dient
daartoe zelf het nodige te (laten) doen.


4.9 Klachten
Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 werkdagen na afronding
van de opdracht, schriftelijk aan DeLimit te worden meegedeeld. Na het verstrijken van
genoemde termijn vervalt elke aansprakelijkheid van DeLimit ter zake.

Artikel 5 Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten
5.1 Auteursrecht en industriële eigendom
Tenzij schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen, komen alle uit de opdracht
voortkomende rechten van intellectuele eigendom waaronder, maar niet uitsluitend, het
octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht toe aan DeLimit. Voor zover een dergelijk
recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie of enige andere handeling,
dan is uitsluitend DeLimit daartoe bevoegd.


5.2 Onderzoek naar het bestaan van rechten
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het
uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening of
modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een
eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de
opdrachtgever.

5.3 Naamsvermelding
Tenzij het werk er zich niet voor leent, is DeLimit te allen tijde gerechtigd om haar naam op
of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen. Zonder voorafgaande toestemming is
het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van DeLimit
in productie te nemen, openbaar te maken of te verveelvoudigen.


5.4 Eigendom bij DeLimit
De in het kader van de opdracht door DeLimit tot stand gebrachte geschreven- en of visuele
concepten, scripts, tekeningen, prototypes, ontwerpschetsen, programmatuur en andere
materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van DeLimit, ongeacht of deze
aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld. De opdrachtgever of derden
dienen deze materialen en/of bestanden, onverwijld op eerste verzoek en steeds uiterlijk bij
einde overeenkomst te retourneren.

Artikel 6 Gebruik en licentie
6.1 Het gebruik
Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de
overeenkomst met DeLimit verkrijgt hij een non exclusieve licentie tot het gebruik van het
concept voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging
overeenkomstig de bij de opdracht
overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan
blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het concept, waarvoor op het moment
van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden.


6.2 Wijzigingen
Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van DeLimit
veranderingen in de voorlopige of definitieve concepten aan te brengen.


6.3 Eigen promotie
DeLimit heeft de vrijheid om het concept te gebruiken voor haar eigen publiciteit of
promotie en daarmee op te nemen in haar eigen openbare portfolio.

Artikel 7 Betaling
7.1 Betalingsverplichting
De betalingsverplichting wordt aangegaan op het al dan niet getekend accorderen van een
de offerte door opdrachtgever. Mocht dit onverhoopt worden vergeten dan is bij aanvang
van de video opname werkzaamheden er bij wijze van een mondelinge akkoord een
opdrachtovereenkomst gesloten gebaseerd op het gestuurde offerte voorstel aan
opdrachtgever.
Betaling dient, onverminderd het in de volgende leden bepaalde, te geschieden binnen de in
de factuur aangegeven termijn en bij gebreke van een dergelijke termijn binnen eenentwintig
dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door DeLimit nog geen
(volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente
verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door DeLimit gemaakte kosten, zoals

proceskosten, kosten van rechtskundige bijstand, waaronder begrepen niet door de rechter
toegewezen bedragen, buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, gemaakt in
verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever, met uitzondering
van de proceskosten en kosten van rechtskundige bijstand, indien DeLimit als verliezende
partij in de kosten wordt veroordeeld.
De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met
een minimum van € 750,-.

7.2 Facturatie en betaling
Standaard stuurt DeLimit een dag na oplevering van de eerste video versie waarbij DeLimit
haar resultaat verplichting is nagekomen, een 100% factuur welke gelijk staat aan offerte
overeenkomst dan wel een factuur met een vermindering van aanbetaling. Vanaf dat
moment geldt een betalingstermijn van 21 dagen.


7.3 Reis en verblijf
Alle reis- en verblijfskosten worden gezien als additionele kosten en worden niet
meegenomen in de offerte. Deze worden apart toegevoegd aan de eindfactuur. DeLimit
hanteert een vergoeding van € 0,35 (incl. BTW) per gereden km.

7.4 Geen korting of compensatie
De opdrachtgever verricht de aan DeLimit verschuldigde betalingen zonder korting,
compensatie of btw verminderingen behoudens verrekening met op de overeenkomst
betrekking hebbende verrekenbare deelfacturen of voorschotten, die hij aan DeLimit heeft
verstrekt.


7.5 Vervallen licentie
Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de
overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de opdrachtgever
niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke in
het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.


7.6 Deelfactuur en voorschot
Het is DeLimit gerechtigd om een deelbetaling van 25% van de offerte waarde te vragen
indien de overeengekomen opdracht meer dan €1000,- in absolute waarde bedraagt of
indien DeLimit het toepasselijk vind om een aanbetaling te vragen. Opdrachtgevers waarvan
de juridische rechtspersoon zich buiten Nederland bevind zijn verplicht tot een aanbetaling
van 50% van de totale overeenkomst. Een aanbetaling wordt altijd kenbaar gemaakt middels
een offerte voorstel.


7.7 BTW verlegging – intracommunautaire diensten
Standaard brengt DeLimit altijd de btw belasting in rekening. Deze staat duidelijk
gespecificeerd op een factuur. De btw zal en kan alleen verlegt worden als voor het aangaan
van de opdracht het aan DeLimit duidelijk is gemaakt dat de juridische rechtspersoon zich
buiten Nederland of de EU bevindt en het betreffende btw nummer door DeLimit is
gecontroleerd.

Artikel 8 Opzegging en ontbinding overeenkomst
8.1 Opzegging overeenkomst door opdrachtgever
Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een
schadevergoeding, de gemaakte kosten zoals concepting en voorbereidingen met betrekking
tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Het is DeLimit gerechtigd om deze
gemaakte kosten te bepalen evenals de sc
hadevergoeding hierover.


8.2 Ontbinding overeenkomst door DeLimit
Indien de overeenkomst door DeLimit wordt ontbonden wegens een toerekenbare
tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de
opdrachtgever, naast een schadevergoeding de gemaakte kosten met betrekking tot de tot
dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond
waarvan van DeLimit redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt
afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming. Het is
DeLimit gerechtigd om deze gemaakte kosten te bepalen evenals de schadevergoeding
hierover.


8.3 Schadevergoeding
De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten
de kosten voortvloeiend uit de door DeLimit op eigen naam voor de vervulling van de
opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede 25% van het resterende deel van
de offerte overeenkomst waarde welke de opdrachtgever bij volledige vervulling van de
opdracht verschuldigd zou zijn. Mocht opdrachtgever binnen een periode van 4 weken voor
aanvang van de opdracht de overeenkomst/opdracht beëindigen dient de opdrachtgever
50% van de offerte overeenkomst waarde te betalen.

8.4 Faillissement
Zowel DeLimit als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel
of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surseance van de andere partij dan
wel indien de opdrachtgever zijn bedrijfsactiviteiten op enige andere wijze beëindigt.


8.5 Gebruik resultaat na voortijdige beëindiging
Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de
opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde concepten te
gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte
licentie te vervallen.

Artikel 9 Vrijwaringen
9.1 Vrijwaring voor aanspraken m.b.t. gebruik concept
De opdrachtgever vrijwaart DeLimit of door DeLimit bij de opdracht ingeschakelde personen
voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het
resultaat van de opdracht.


9.2 Verstrekte materialen en gegevens
De opdrachtgever vrijwaart DeLimit voor aanspraken met betrekking tot rechten van

intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij
de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1 Aansprakelijkheid
DeLimit kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:
a. fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.
b. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze
hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig
of niet ter beschikking stellen van alle relevante, volledige, deugdelijke, duidelijke, gevraagde
en ongevraagde informatie, gegevens of materialen.
c. fouten van door/namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
d. gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaven van
toeleveranciers.
e. fouten in het concept of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het
bepaalde in art. 3.5 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een
controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen
behoefte te hebben.


10.2 Beperking aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder onze
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.


10.3 Verval aansprakelijkheid
Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van 6 maanden vanaf het
moment dat de opdracht is voltooid.

10.4 Kopieën materialen
De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk,
kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich
te houden tot de opdracht is vervuld. DeLimit is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies
of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens, die hem voor, door of namens de
opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Goederen reizen voor risico van de
opdrachtgever.


10.5 Bewaarplicht
Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch DeLimit jegens elkaar
een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens. DeLimit heeft het
recht om alle opname materialen te mogen bewaren en op te nemen in het openbare
DeLimit portfolio tenzij anders overeengekomen.

Artikel 11 Overige bepalingen
11.1 Overdracht aan derden
Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met DeLimit gesloten

overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele
onderneming.


11.2 Vertrouwelijkheid
Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de
andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering
van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden
afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.


11.3 Opschriften
De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te
bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden.

bottom of page